Jdi na obsah Jdi na menu
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti  využíváním kynologických služeb pod vedením Ivety Sadílkové (IČO: 86953303) a Ludmily Nosálkové (IČO 74153374) jsou tyto osoby povinni zpracovávat moje údaje:

 

1       jméno a příjmení,

2       datum narození,

3       adresu místa pobytu,

4       u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

  1. telefonní číslo
  2. e-mailovou adresu

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení účastnictví a pro organizaci služeb, které poskytují – například rezervační systém pro tréninkové lekce a pro zasílání pozvánek na pořádané akce prostřednictvím e-mailu, SMS nebo sociální sítě.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu budou těmito Správci Osobní údaje pro účel vedení účastnictví, organizaci služeb a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

SuperSaaS B.V.
Keizersgracht 639
1077 KR Amsterdam
Nizozemsko

Jedná se o rezervační systém, kde se uchovávají Osobní údaje klientů, rezervační systém je plně v souladu s nařízením GDPR, je šifrován a Správce má se Zpracovatelem uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněné osoby) moje

 

1       fotografie,

2       videa,

3       zvukové záznamy,

4       sportovní výsledky;

 

za účelem

 

·           marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

·           prezentace na webu, youtube

·           prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

·           prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

·           mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),

·           požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

·           na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

·           na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

·           na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

·           odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

·           podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Potvrzením souhlasu těchto podmínek uděluji platný souhlas.

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář